VAN BEGELEIDE NAAR ZELFSTANDIGE INTERVISIE

 

Intervisie kan een prima manier van persoonlijke ontwikkeling zijn binnen het vakgebied of de werksituatie. Echter, de vaardigheden, spelregels en technieken om intervisie goed zelfstandig te kunnen doen, moeten door de deelnemers wel geleerd worden.  Een begeleidingstraject is daarvoor een goed instrument.

Intervisie is een procesgerichte en collegiale vorm van leren waarin het vooral gaat om reflectie op het eigen functioneren in een bepaalde werksituatie. Met elkaar creëren we een veilige sfeer waarin ervaringen in vertrouwen kunnen worden gedeeld. Het resultaat van intervisie is een systematische aanpak van werkproblemen.

Door verdieping en reflectie in de intervisiesessies komt men, samen met collega’s in een vergelijkbare functie, tot inzicht en oplossingen. Deze manier van probleemaanpak past goed in een lerende organisatie, waarin met elkaar leren op de werkplek een belangrijke plaats inneemt.

 DIWAN Consult biedt ondersteuning bij:

  • Het leren toepassen van de methodiek van intervisie. Goede intervisie vraagt om de structuur van een methode. Afhankelijk van de ervaring van de groep is een aantal van 4-6 begeleide bijeenkomsten meestal voldoende om de intervisie methodiek zelfstandig te kunnen toe passen.
  • Het in kaart brengen van de effecten van de intervisie in de werksituatie met de deelnemers. Naar behoefte kunnen na de intervisie individuele coaching gesprekken ingezet worden.

In het intervisiegesprek brengt een van de deelnemers een te analyseren vraag, probleem of case in.De keuze wordt bepaald door de herkenbaarheidvoor de anderenen indien nodig, door de urgentie die de inbrenger voelt.

Het stellen van vragen aan de inbrenger door de andere deelnemers, kan de vraag of probleem in een ander daglicht stellen. De persoon die het probleem heeft ingebracht krijgt feedback van de anderen en leert op een andere manier naar de probleemsituatie kijken.

Het resultaat van intervisie is vooral een individueel leereffect van degene die de vraag heeft ingebracht, met als belangrijk neveneffect nieuwe gezichtspunten voor de andere deelnemers. In vele gevallen zal de aanpak van de probleemsituatie positief uitpakken voor de organisatie.

 

  • Blog
Managen van talent begint bij startende medewerkers!
Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

lees meer

  • Uitgelicht

 

 
Een vertrouwde site maar met een nieuwe en actuele inhoud!

Wees welkom om te oriënteren in ondersteuning en advies voor leren en ontwikkelen van mens en organisatie. Toegevoegd is een link naar blogs waar mijn gedachten over duurzaam leren vorm en inhoud krijgen, aanvullend op de inhoudelijke pagina’s in de linker kolom.

Wil je alvast zelf aan de slag? Start bij de analyse van een leervraag en gebruik die informatie om te onderzoeken voor wie, wat, wanneer èn waarom een bepaalde  leeractiviteit nodig is.

Laat dat het begin zijn van een uitdagend leerwerk traject voor mens en organisatie!