SAMEN WERKEN EN LEREN IN EEN TEAM

 

Hoe communiceert u, wat wilt u overbrengen en wat is uw doel?

Vergaderingen, overlegsituaties, maar ook korte gesprekken tussendoor, zijn de pijlers van samen werken en samen leren in een team.

 DIWAN Consult biedt ondersteuning bij

  • Analyse van de ontwikkeling van het team gericht op doelen en resultaten, taken en rollen, werkwijzen en zelfstandigheid, onderlinge relaties en verschillen.
  • Faciliteren van teamleren op de werkplek. Wat is nodig voor dit team om een stap verder te komen? Welke leervragen zijn er?
  • Training van algemene gespreksvaardigheden voor zinvol overleggen, effectief vergaderen en elkaar consulteren, kortom doelgericht samenwerken.
  • Reflectie op het teamproces: Hoe hebben we dit aangepakt? Hoe hebben we samen gewerkt? Hoe zelfstandig zijn we?
  • Reflectie op de uitkomsten: Wat hebben we bereikt, wat wilden we bereiken? Waar staan we in de ontwikkeling van ons team?

De basis om goed samen te werken is kunnen communiceren. Dat lijkt een open deur, maar de vraag is of iedereen zich steeds bewust is van hoe en welke ‘boodschap’ men uitzendt.

Kennis van communicatiepatronen, maar vooral vaardigheid in het voeren van gesprekken, actief luisteren en doorvragen, mededelingen doen, opdrachten geven, non verbale signalen oppakken, kan zoveel lastige situaties en conflicten voorkomen. Een zakelijke mededeling kan verkeerd overkomen bij de ontvanger als de situatie er zich op dat moment niet voor leent.

In een professionele organisatie zijn medewerkers op elkaar aangewezen om een goed product of een passende dienst neer te zetten. Open communicatie en betrokkenheid, feedback in een veilige sfeer is de basis voor leren samen werken. Teamvorming is gebaat bij openheid over individuele verwachtingen en behoeften over rollen en functies, en het elkaar kunnen en durven aanspreken.

Vernieuwing en veranderingen in werkprocessen worden gestimuleerd door collegiale consultatie, een vorm van doelgericht leren van collega’s, leren van elkaars expertise. De oplossing van vragen en problemen uit het werk staat centraal. Door het delen van kennis, het uitwisselen van ervaringen, elkaar op de hoogte houden, bespreken van problemen, maar ook door het zoeken naar oplossingen, bouwt men de eigen deskundigheid verder uit. Zulke doelgerichte interactie draagt bij aan teamvorming.

Zie ook “Faciliteren van Informeel leren”

 
Organisaties die veranderingen in gang willen zetten, en processen willen bijsturen, doen er goed aan eerst de communicatie van medewerkers in een team tegen het licht te houden. Daar ligt de basis om succesvol samenwerken binnen een veranderingstraject in gang te zetten!
  • Blog
Managen van talent begint bij startende medewerkers!
Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

lees meer

  • Uitgelicht

 

 
Een vertrouwde site maar met een nieuwe en actuele inhoud!

Wees welkom om te oriënteren in ondersteuning en advies voor leren en ontwikkelen van mens en organisatie. Toegevoegd is een link naar blogs waar mijn gedachten over duurzaam leren vorm en inhoud krijgen, aanvullend op de inhoudelijke pagina’s in de linker kolom.

Wil je alvast zelf aan de slag? Start bij de analyse van een leervraag en gebruik die informatie om te onderzoeken voor wie, wat, wanneer èn waarom een bepaalde  leeractiviteit nodig is.

Laat dat het begin zijn van een uitdagend leerwerk traject voor mens en organisatie!