ONTWIKKELING MEDEWERKERS AFSTEMMEN OP ORGANISATIEDOELEN

 

Organisaties veranderen snel en dat heeft gevolgen voor het corporate HRD beleid. Kennis en ervaring van medewerkers zijn nodig om gewenste veranderingen te realiseren.

Naast individueel leren met specifieke opleidingen en informeel leren, is ook organisatieleren van belang. Kennis delen, leren in netwerken en samenwerkingsverbanden, met organisatiedoelen als kader, zullen kenniscreatie en innovatie stimuleren. Noodzakelijke competenties van medewerkers en de ontwikkeling daarvan in een leerwerktraject, zijn de basis voor een lerende organisatie.

 DIWAN Consult  biedt ondersteuning bij:

  • Het scheppen van een leeromgeving in de werksituatie waarin kenmerken van een lerende organisatie steeds beter tot hun recht komen
  • Ontwikkelen en begeleiden van opleidingsinterventies op maat als basis voor veranderingsprocessen
  • Stimuleren van een lerende houding bij medewerkers en leidinggevende, bijvoorbeeld door middel van intervisie en coaching
Om te komen tot een lerende organisatie is een collectief leerproces nodig met als gevolg verandering van het organisatiegedrag Maar hoe is dat te realiseren?

Motivatie en beloning, bewustwording en reflectie, leveren een bijdrage aan het inzicht dat het werk anders en beter kan, met als doel positieve resultaten.

Eigen verantwoordelijkheid van medewerkers, vertrouwen en respect, initiatiefrijk, flexibel, integratie tussen denken en doen, zullen de ontwikkeling naar een lerende organisatie stimuleren.

Vanuit de corporate university dan wel academy zal de focus moeten liggen op ontwikkeling en uitwisseling van kennis, en op verandering van gedrag en vaardigheden om de strategische doelstellingen van de organisatie te ondersteunen.

Het scheppen van een werksituatie waarin ruimte is om leerprocessen de kans te geven is een voorwaarde om een lerende houding te ontwikkelen. Een gedeelde visie en werkcultuur, aandacht en feedback, zal het proces van leren en werken ondersteunen en synergie en samenwerking tussen medewerkers opleveren.

Zelfkennis van medewerkers en leidinggevenden, gebruik maken van talenten, reflectie op eigen gedrag, motivatie en inspiratie, zijn cruciale factoren om dit veranderingsproces op gang te brengen en te houden. Diverse vormen van opleiden kunnen ondersteunend werken bij het verankeren van nieuwe bekwaamheden, zoals interne leerwerktrajecten, communicatietrainingen, coaching en intervisie.

In een wendbare organisatie staat leren centraal....en leren is veranderen!

 

  • Blog
Managen van talent begint bij startende medewerkers!
Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

lees meer

  • Uitgelicht

 

 
Een vertrouwde site maar met een nieuwe en actuele inhoud!

Wees welkom om te oriënteren in ondersteuning en advies voor leren en ontwikkelen van mens en organisatie. Toegevoegd is een link naar blogs waar mijn gedachten over duurzaam leren vorm en inhoud krijgen, aanvullend op de inhoudelijke pagina’s in de linker kolom.

Wil je alvast zelf aan de slag? Start bij de analyse van een leervraag en gebruik die informatie om te onderzoeken voor wie, wat, wanneer èn waarom een bepaalde  leeractiviteit nodig is.

Laat dat het begin zijn van een uitdagend leerwerk traject voor mens en organisatie!